Klagomål, planer & policy

Likabehandlingsplan förskolan:
Likabehandlingsplan skolan:
Policy mot hot och våld:
Skolans regler:

 

Rutiner för klagomål i skolan

Om du som förälder eller elev har klagomål som rör;

  • skolämne ska Du vända dig till den läraren som undervisar i ämnet.
  • frågor som har med klassen att göra, eller övergripande frågor kring klassen, ska Du vända dig till klassläraren.
  • frågor som berör trivsel i skolan ska Du vända dig till klasslärare, eller likabehandlingsrådet.

Frågorna som inte kan behandlas av ovanstående går vidare till rektor.

I alla övriga frågor, eller om Du inte får gehör på Dina klagomål hos övriga, ska Du vända dig till rektor.

 

Får du inte gehör hos rektor kan du vända dig till huvudmannen, Stefan Klåvus.

sklavus@videpriv.se

AB Videdals Privatskolor

Box 14066

20024 Malmö

 

Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som eventuellt är gjorda kan du vända dig till skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

 

 

Samtliga klagomål ska lämnas skriftligen per mail eller post. Du kommer att få skriftlig bekräftelse på inlämnat klagomål. Klagomål ska behandlas inom en vecka och du får besked om en beräknad handläggningstid, som är 1-2 veckor.

 

 

Patrik Witt, Rektor

pwitt@videpriv.se

 

 

 

Rutiner för klagomål i förskolan

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd, eller känner dig orolig eller felaktigt behandlad är det viktigt att vi får veta detta så fort som möjligt, så att vi kan reda ut och åtgärda problemet. Om du undrar över något eller känner dig missnöjd över;

  • ditt barns situation på avdelningen ska du vända dig till avdelnings personalen
  • ditt barns situation på förskolan ska du vända dig till förskolechef
  • personalens agerande ska du vända dig först och främst till berörd personal och om du fortfarande är missnöjd ska du vända dig till förskolechefen.

 

Du kan även lämna in dina synpunkter skriftligt.

 

Förskolechef Anne Merlöv

amerlov@videpriv.se

 

  • Vill du lämna klagomål som rör verksamheten som helhet ska du vända dig till Förskoleförvaltningen Malmö stad.