Skolans inriktning

Skolans inriktning är från och med läsåret 2016/2017 Hållbar utveckling samt utvecklingsområdena Svenska och Matematik.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Definitionen omfattar tre dimensioner som också genomsyrar grundskolans läroplan. De tre dimensionerna är:

  • Social hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Utvecklingsområden

Vaför har vi valt svenska?  Vaför har vi valt matematik?