Om förskolan…

Förskolan består av 4 avdelningar. Nyckelpigan och Larven 1-3 år har 15 barn per avdelning, Humlan och Loftet 3-5 år har 18 barn var.

Vårt pedagogiska arbete bygger på vår läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016. Vi arbetar även efter barnkonventionen samt vår egen inriktning:

  • Hållbar utveckling
  • Matematik
  • Språk

Grön Flagg är ett verktyg för hållbar utveckling för förskolor och skolor. Vi använder oss av Grön Flagg verktyget för att nå målen. I vårt övergripande Grön Flagg projekt lyfter vi naturligt upp språk och matematik.

Vårt Grön Flagg projekt bygger på barnens intresse, där vi pedagoger kontinuerligt erbjuder nya möjligheter efterhand som projektet utvecklas vidare.  Läs mer om Grön flagg

Matematik

Utefter barnens nivå, lekar, upptäckter och nyfikenhet styr vi upp våra matematiska aktiviteter på avdelningarna.
På många olika sätt vill vi utveckla barnens matematik och ge dem grundläggande begrepp och tänk inför skolstart vad gäller mönster, mätning, diagram, lägesord, geometriska former, siffror och antal.

Vi lyssnar på barnen t.ex. i deras lek. Vilken matematik använder sig barnet av? Genom vilka matematiska och språkliga former uttrycker sig barnet? Hur argumenterar, reflekterar och resonerar barnet?

Utifrån dessa frågor bygger vi matematiken på vår förskola, vi pedagoger och barn tillsammans. Med hjälp av foto/bilddokumentation och samtal övas även minnet och barnen lär om sig själv och av varandras upptäckter och tankar.

Språk

Vi vill stimulera språkutvecklingen genom att utmana i vardagliga situationer och genom mer strukturella aktiviteter. Vi utgår från barnet och utefter deras lekar och samtal sinsemellan, utefter deras behov bygger vi på språkutvecklingen genom deras egna berättelser, sagor, bilder, rim och ramsor. Skapande, sång, rörelse till musik är också aktiviteter som främjar språket, då barnen här lär sig att förstå symboler och deras kommunikativa funktion.

Vår kontinuerliga dokumentation som synliggör barnens utveckling i allt de gör, är också en viktig del i vårt arbete med barnens språkutveckling.

Leken

Vi ser leken som ytterst viktigt. I leken får barnen möjlighet att öva färdigheter såsom fantasi, inlevelse,skolsudd
kommunikation, samarbete och problemlösning. Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra. Enheten har flera rum, vilka ger barnen möjlighet till många olika sorters lekar och aktiviteter.Vår tanke är att bygga en verksamhet där varje barn ses som unikt och har ett inflytande på sin egen vardag. I praktiken innebär det att vi arbetar tematiskt, och med hjälp av pedagogisk dokumentation skapas ett utforskande arbetssätt som stimulerar lärandet. Vi utmanar barnen i deras lärprocesser och tar tillvara det som barnen är intresserade av för tillfället.

Utemiljön

Vi ligger mitt i Husie med närhet till parker, lekplatser och bibliotek. Vår gemensamma härliga, lummiga och stora gård inspirerar till massor av olika lekar där grovmotorik, samarbete och nyfikenhet utvecklas. Där stora som lite mindre barn möts och leker tillsammans. Här fångar vi barnen i deras upptäckter som också blir en del av innehållet i vår verksamhet.

Vi har också närhet till lekplatser och andra parker, samt Husie bibliotek som vi flitigt besöks.

Rörelse

Rörelse finns i leken, både inne och ute, men också utövar vi det under planerad gympa/rörelse på våra avdelningar och i vår skolas gympasal.
Med den fysiska aktiviteten utvecklar vi inte bara grovmotoriken utan också hjärnan. Den motverkar också stress hos våra barn, balanssinnet utvecklas och som då motverkar åksjuka och givetvis utvecklas också det sociala samspelet. I vår gympasal finns det tillgång till alla klassiska gymnastikredskap som plintar, tjock mattor, rockringar, bollar m.m. Även lekar – både gamla och nya lär vi oss här och rörelselek till musik är populärt. Här väcker vi -på ett lustfyllt sätt – barnens intresse och nyfikenhet till olika idrotter och olika sätt att röra på sig.
Via vår gård, promenader i vår närmiljö, utmanande miljöer och redskap på lekplatsen utvecklar vi också grovmotoriken och hjärnan samt glädjen till att leka och röra sig tillsammans med andra barn.

Värdegrund

Förskolan vilar på demokratins grund (Skollagen 2010:800)  och värderingar som tydliggörs i vår dagliga verksamhet. Värdegrunden är viktig för barnens och samhällets framtid. Vi vill ge barnen sunda inställningar till sig själv, till andra, till saker och till vår natur och miljö. B.la. via leken utvecklar barnen sin värdegrund.