Grön flagg

Grön FlaggSom ett projekt arbetar hela förskolan med grön-flagg. Det är ett temaarbete som stiftelsen ”Håll Sverige rent” är ansvarig för. Syftet med grön-flagg är att använda de olika teman, som finns i projektet, som verktyg i arbetet med frågor som berör hållbar utveckling i förskolan.
Vattenresurser, närmiljö, kretslopp, konsumtion, klimat och energi och livsstil – hälsa är de olika teman som finns att arbeta med som projekt. Det kommande året kommer vårt fokus att ligga på temat Livsstil och hälsa.
Tillsammans på hela förskolan har vi utarbetat tre utvecklingsområden som sedan varje avdelning bryter ner till delmål som passar barngruppen, gällande ålder och behov.

Våra utvecklingsområden: Såhär funderar jag! Vi jobbar med kroppen och dess fysiska behov i form av mat, rörelse, hygien osv. Må bra tillsammans! Vi vill ge barnen verktyg för hur man är en bra kompis och arbetar ständigt med våra värdegrundsfrågor. Harmoni i vardagen! Idag visar forskning på att barn allt oftare upplever stress i sin vardag. Genom att se över vår pedagogiska miljö, vill vi skapa stunder och rum för avkoppling och vila som en naturlig del i barnens vardag på förskolan.