Mer om skolan…

En modern skola
För att kunna erbjuda en undervisning i framkant har AB Videdals Privatskolor satsat mycket på ny teknik. All viktig information finns enkelt tillgänglig via webbsystemet SchoolSoft. Undervisningen sker via digitala läromedel, surfplattor, datorer och ActivBoard samt alla tillgängliga digitala resurser, vilket klart har ökat interaktiviteten och nytänkandet. Surfplattor kommer att användas i de lägsta årskurserna och de äldre eleverna lär sig hantera datorer. Eleverna i åk 2- 9 har vars en dator.

Förutom de tekniska framstegen har skolans pedagoger god kunskap om Lgr 11, Som ett naturligt steg i detta arbete presenteras varje nytt arbetsområde med hjälp av en lokal pedagogisk planering (PP) som berättar för barnen och föräldrarna vad arbetsområdet syftar till, vilket ämnesinnehåll som ska bearbetas, hur det ska bearbetas samt hur de kommer att bli bedömda. Bedömningen sker, i de fall där elevernas mognad är tillräcklig, med hjälp av formativ bedömning- både skriftlig och muntlig.

GRUNDSKOLAN

Från höstterminen 2015 började vi utvecklad vår nya inriktning, som är Hållbar utveckling. Vi fortsätter att även ha inriktning Matematik och Svenska.

Vår tidigare inriktning var också NO vilket gjorde att vi kunde börja jobba tidigt med ett vetenskapligt arbetssätt där experimenten hade en central roll. Detta kommer vi att fortsätta med för att på detta sätt fortsätta att bygga upp och bibehålla intresset för naturvetenskapen genom hela skolan.

Med facit i hand…

När vi blickar tillbaka har vi haft flera avgångsklasser och minns ett antal årgångar där de äldsta har tagit studenten och börjat läsa på universitet och högskola. Genom enkäter och intervjuer har vi kunnat konstatera att den grund dessa elever fick hos oss har varit adekvat för att förbereda dem för både vidare studier och livet i övrigt. Vi har också sett att vi placerar oss alltid högt, när det gäller avgångsklassernas betyg.

Skolans krav…

Vi är noga med att vara goda förebilder för våra elever och tar på stort allvar tag i uppgiften att undervisa och fostra. Vi strävar efter att eleverna ska få kompetens såväl socialt som kunskapsmässigt för att klara steget ut i det samhälle som är deras framtid. Eftersom denna uppgift är så pass viktig har vi också ganska höga krav på våra elever och i förlängningen också deras föräldrar, precis som de har på oss. I denna anda, och i skenet av våra ofta laborativa och unika lektioner, anser vi det av stor vikt att eleverna närvarar vid så många lektioner som möjligt, då varje lektion är ett unikt tillfälle som ger eleven insikter och kunskap som inte helt kan återskapas på annat sätt. Var har pga. detta en restriktiv policy vad gäller ledigheter, eftersom vi sätter elevens lärande i första rummet.
Å andra sidan satsar vi mer per elev än andra skolor vilket förhoppningsvis gör att man verkligen trivs, som elev på AB Videdals Privatskolor. Bl.a. tack vare denna satsning kan vi hålla nere antalet elever i klasserna, till 18 elever per klass. (Undantag kan finnas pga. olika omständigheter.)

Klasstorlek

Klasstorleken är optimal för lärandet (enligt flera olika undersökningar) och gör dessutom att ingen elev ”kommer i skymundan” utan alla elever får mycket tid med sina lärare. Eftersom vi endast har en klass per årskurs innebär detta att det inte är mer än drygt 180 elever på skolan.

Detta medför, i sin tur, att alla elever är kända av all personal vilket innebär att mobbning och bråk kan stoppas innan de blossar upp. Prata gärna med personal på skolan eller med föräldrar till våra elever om ni vill veta mer. Är ni intresserade av att låta ert barn gå på vår skola, ska ni fylla i en anmälningsblankett.


Historia

Videdals förskola startades i kommunal regi 1967. Verksamheten omfattade fem daghemsavdelningar. 1969 tillkom två fritidshems-avdelningar för skolbarn från Videdalsskolan och Husieskolan. Laila von Hahn Rosenqvist var föreståndare för förskolan i kommunal regi och var den som skulle grunda AB Videdals Privatskolor och driva den vidare i egen enskild regi.

Den 1 september 1992 övergick verksamheten i privat regi. Hyreskontraktet med Malmö Stadsfastigheter, som fortfarande äger fastigheten, övertogs av bolaget och inventarierna är betalda av bolaget. 14 av de dåvarande anställda 16 anställda sa upp sig i kommunen och anställdes av bolaget. Dessa personer blev också delägare. 1994 fick verksamheten tillstånd av Skolverket att också bedriva grundskola i årskurserna 1 tom 5.

1999 utökades tillståndet att även omfatta årskurserna 6 tom 9. Verksamheten bedriver också en förskoleklass. Skolbarnsomsorg erbjudes elever i förskoleklass och elever från ÅK 1 – 3. Elever i ÅK 4 erbjudes skolbarnsomsorg i mån av plats.

Skolans profil var matematik, naturvetenskapliga ämnen, språk samt teknik. Profilen kvarstår fortfarande. Stor vikt läggs också vid ämnena musik och idrott.

Varje årskurs har i genomsnitt 14 elever och samtliga lärare är behöriga. Avgifter tas ut för förskola och skolbarnsomsorg efter samma taxa, som Malmö Stad. Skolgången är helt avgiftsfri.

Skolans uppbyggnad

Formerna för verksamhetsdriften i privat regi diskuterades ingående bland personalen 1992 och man enades om att aktiebolagsformen var den tydligaste driftsformen. Aktiebolaget ger ett tydligt ansvar till styrelse och Vd som delegerar det pedagogiska ansvaret till Rektor.

År 2002 utsågs skolan till finalist i Entreprenör of the Year (arr. Ernst & Young och Svenskt Näringsliv region Syd). År 2003, 2004, 2005 och 2006 och 2009 erhöll skolan AAA-diplom, som ett av Sveriges mest kreditvärdiga företag.

Från att ha varit en förskola med fem avdelningar har skolan byggts ut, först med en skolbyggnad i två plan, färdig 1996 och därefter en komplett gymnastiksal som vid behov ställs om till samlings- och festsal, färdig 2007.
När skolan kröntes med gymnastiksalen var Laila Rosenqvists livsverk färdigt: en komplett liten skola för barn från 1 år upp till 15 år. Då hade också Laila med pensionsålderns rätt bestämt sig för att låta nästa generation ta över driften av Videdals Privatskolor.

I april 2008 tog Rönnberg & Partners AB över AB Videdals Privatskolor, som numera drivs vidare i grundarens anda.

2021 tog Atwexa över verksamheten vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Skolan drivs som en fristående enhet med stöttning och utbyte från övriga systerskolor.