Integritetspolicy

Om dataskyddsförordningen GDPR för dig som vårdnadshavare

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är gemensam för EU-länder och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Nedan kan du se vad för uppgifter vi hanterar i förskolan och skolan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver förskolan/skolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter.

Här kan du se vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla för ditt barn eller dig:

Barn i förskolan

För Barn i förskolan behandlar vi 22 olika typer av personuppgifter: Namn, Personnummer, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Vistelsetid Förskolan, Ersättning (förskolepeng), Kommunens utbetalningsunderlag, Beskrivningar av barnets kunskapsutveckling, Adress, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Diskriminering/kränkande behandling, Specialkost, Incidenter/tillbudsrapport, Klagomålsärenden, Foton/film, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Psykosocial status, Extra anpassningar, Foto/bild.

Vårdnadshavare till barn i förskolan

För Vårdnadshavare till barn i förskolan behandlar vi 14 olika typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Inkomstuppgifter, Kontonummer, Pris att betala, Loggdata, Beskrivningar av familjesituationen, Utvärderingar, Klagomålsärenden, Access rättigheter (användarnamn/lösenord).

Elever i grundskolan

För Grundskoleelev behandlar vi 43 olika typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp (skola och klass), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata, Foton/film, Modersmål, Studieplaner, Närvaro inkl frånvaro med anledningar, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Specialkost, Dokumentation vägledningssamtal, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Klagomålsärenden, Uppföljningar/analyser, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter, Feedback pedagogisk progress, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Ersättning (skolpeng), Foto/bild, Betyg.

Vårdnadshavare till elever i grundskolan

För Vårdnadshavare till elev i grundskolan behandlar vi 14 olika typer av personuppgifter: Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass), Inkomstuppgifter (Gäller fritids), kontonummer (Gäller fritids), Pris att betala (Gäller fritids) Klagomålsärenden, Loggdata, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Utvärderingar. Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är AB Videdals Privatskolor