Plan mot diskrimiering och kränkande behandling

Verksamheten arbetar aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar. I verksamheten finns en upprättad handlingsplan med syftet att förebygga och förhindra detta. Det är en “levande” plan vilket innebär att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. Denna utarbetas efter verksamhetens behov och revideras årligen i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vill du läsa om våra rutiner för klagomålshantering? Klicka här.